Plan roczny

ABC DOBREGO WYCHOWANIA
Roczny plan pracy
Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP
Niepublicznego Przedszkola w Tuchowie
w roku szkolnym 2019/2020

LISTOPAD
ABC poszanowania wartości patriotycznych i religijnych

• Wspomnienie Dnia Świętych Patronów; poznawanie historii życia naszych Świętych Patronów
• Modlitwa za zmarłych z naszych rodzin, za poległych
w obronie naszej Ojczyzny
• Dzień Małego Polaka; uczenie szacunku do Symboli Narodowych
• Wieczornica Patriotyczna pt. „Przedszkolaki Ojczyźnie”; poznawanie historii naszej Ojczyzny, kultury i tradycji

PAŹDZIERNIK
ABC zdrowego stylu życia i zachowania przy stole

• Zajęcia tematyczne na temat zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw, kształtowanie nawyku dbania o zdrowie
• Uświadamianie ważności ruchu w życiu człowieka, wdrażanie do podejmowania aktywności ruchowej w różnych formach: ćwiczenia poranne, gimnastyczne, zajęcia z piłkami, zabawy ruchowe, taniec, spacery itp.)
• Prezentacja nakrywania do stołu, poprawnego zachowania się przy stole

WRZESIEŃ
ABC zachowania się w przedszkolu i w drodze do przedszkola

• Rozmowa z rodzicami na pierwszym zebraniu o dobrym przykładzie dla dzieci i przypominaniu o: przywitaniu, pożegnaniu, używaniu słów proszę, dziękuję, przepraszam, ściąganiu przez chłopców czapki przed wejściem do budynku, nie bieganiu po korytarzu ochronkowym

• Wykonanie kodeksu grupowego, ustalenie zasad obowiązujących w grupie (umieszczenie w salach w formie obrazkowej lub pisemnej)

• Spotkanie z policjantami (bezpieczna droga do przedszkola)