Cele i zadania przedszkola

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty dotyczące przedszkoli niepublicznych oraz w przepisach wydanych na jej podstawie – w duchu wartości i zasad katolickich i wskazówek bł. Edmunda Bojanowskiego – twórcy Ochronek, Założyciela Zgromadzenia.

1. Celem przedszkola jest:
-wspomaganie i ukierunkowanie wszechstronnego rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,
-rozwijanie procesów poznawczych, poszerzanie zasobu wiedzy i umiejętności w toku poznawania otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego,
-rozwijanie wrażliwości estetycznej w kontakcie z otoczeniem, przyrodą i sztuką oraz wyobraźni i ekspresji plastycznej,
-współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
-przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

2. Zadaniem przedszkola jest:
– pomoc rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi,
-zapewnienie warunków do rozwoju osobowego dziecka oraz maksymalnej integracji społecznej, zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu metod i środków wychowawczych zalecanych przez Założyciela Zgromadzenia bł. Edmunda Bojanowskiego,
-wychowanie do umiłowania Boga, Ojczyzny i szacunku dla każdego człowieka,
– sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.

Powyższe zadania realizowane są przez organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi oraz przez współpracę z rodzicami.